Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S p A: Ενοποιημένη εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση στις 30 Ιουνίου 2022.

Ενοποιημένη εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση ως

στις 30 Ιουνίου 2022

Μητρική εταιρεία: IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT SPA

Έδρα: Via Barberini n. 29 – 00187 – ΡΩΜΗ

Εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο της: ΡΩΜΗ

ΑΦΜ και ΑΦΜ: 11636381003

Εγγεγραμμένος στο REA της ΡΩΜΗΣ αρ. RM-1318599

Εγγεγραμμένο κεφάλαιο EUR: 1.410.427,92 πλήρως καταβεβλημένο

1

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ILBE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

 1. Εισαγωγή
 2. Το μακροοικονομικό πλαίσιο και η βιομηχανία αναφοράς Μέσα και ψυχαγωγία.
 3. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ILBE
 4. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022
 5. Καθυστέρηση και έργα υπό ανάπτυξη
 6. Συγκεντρωτικά δεδομένα και εναλλακτικοί δείκτες απόδοσης (API)
 7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
 8. Ανθρώπινο δυναμικό
 9. Ερευνα και ανάπτυξη
 10. Αποκάλυψη βασικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων
 11. Σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν μετά το τέλος της περιόδου
 12. Επιχειρηματική προοπτική

2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Έκθεση για την ενοποιημένη εξαμηνιαία οικονομική θέση

Κατάσταση ενοποιημένων συνολικών εσόδων/(ζημιών) εξαμήνου

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το εξάμηνο

Ενοποιημένη εξαμηνιαία κατάσταση ταμειακών ροών

 1. Στοιχεία της εταιρείας
 2. Βάση προετοιμασίας και αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα του Ομίλου
 3. Λειτουργικοί Τομείς: Πολιτική
 4. Συνδυασμοί επιχειρήσεων
 5. Επεξηγηματικές σημειώσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ EY SPA

3

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ILBE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022.

1. Εισαγωγή

Συνοπτικές ενοποιημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Iervolino στις 30 Ιουνίου 2022

 • Ο Όμιλος Lady Bacardi Entertainment (εφεξής καλούμενος ILBE Group ή ο Όμιλος) περιλαμβάνει τη μητρική εταιρεία Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA (πρώην Iervolino Entertainment SpA) και τις επενδύσεις σε Arte Video Srl και Arte Video Llc, RED Carpet Srl, Wepost S. , Iervolino Studios doo και Sobe Sport Srl, η τελευταία αντιπροσωπεύει μια παραλλαγή από το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η ενοποιημένη εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση της 30ης Ιουνίου 2022 είναι ληξιπρόθεσμη με συνολικά έσοδα 83.260 χιλιάδες ευρώ και EBIT, πριν από ορισμένες έκτακτες επιβαρύνσεις 1.511 χιλιάδων ευρώ, 11.207 χιλιάδων ευρώ. Το περιθώριο EBIT για το εξάμηνο ήταν 13,46%.

Ταυτόχρονα, η καθαρή χρηματοοικονομική θέση (εξαιρουμένης της καθαρής επίδρασης 2.095 χιλ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης 2022 του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με νέες μισθώσεις) βελτιώνεται σε 26.531 ευρώ σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2021, ίσο με 29.289 ευρώ.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι συνεπή και συνάδουν με τις εκκρεμότητες και τα έργα υπό ανάπτυξη και τις οδηγίες για προβλέψιμη διοικητική ανάπτυξη που παρουσιάστηκαν στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με τη στρατηγική επιλογή:

 1. Επένδυση σε ποιοτική πνευματική ιδιοκτησία.
 2. μια ουσιαστικά επιλογή διεθνούς αγοράς και που στοχεύει κυρίως σε κοινό ροής.
 3. Δώστε προτεραιότητα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας με την πάροδο του χρόνου βραχυπρόθεσμη κερδοφορία·
 4. Επενδύσεις και ανάπτυξη στο πλαίσιο του οικονομικού ισολογισμού.

Από αυτή την άποψη, η επιτυχία της αξιολόγησης με το διεθνές και εθνικό κοινό σε SKY-cinema, Apple TV, SKY-Dea Kids και Amazon Prime Video των συλλογών των “Arctic Friends”, “Puffins”, Waiting for the Barbarians, In Dubious Battle – Il Courage of the Last, The Bleeder, The Humbling, Shiraz – The City of Roses, Beyond the Edge και άλλα, επιβεβαιώνουν την καλοσύνη των επιλογών που έγιναν.

2. Το μακροοικονομικό πλαίσιο και ο κλάδος αναφοράς «Μέσα και Ψυχαγωγία».

Ο παγκόσμιος κλάδος της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης (M&E) σημείωσε σημαντική ανάπτυξη πέρυσι, ξεπερνώντας κατά πολύ τη συνολική παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Μετά από μια μείωση 2,3% που σχετίζεται με την πανδημία το 2020, τα έσοδα εξαγορών και εξαγορών αυξήθηκαν κατά 10,4% το 2021 από 2,12 τρισεκατομμύρια δολάρια σε 2,34 τρισεκατομμύρια δολάρια.

4

Η βιομηχανία γίνεται πιο ψηφιακή, πιο κινητή και πιο προσανατολισμένη στη νεολαία. Η εικονική πραγματικότητα (VR) και τα παιχνίδια είναι ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης, ενώ η ψηφιακή διαφήμιση διαπερνά ολόκληρο τον κλάδο.

Τα αναμενόμενα προγνωστικά αποτελέσματα από μια κλαδική μελέτη μεγάλης διεθνούς εταιρείας συμβούλων περιλαμβάνουν:

 • Η παγκόσμια παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών και esports αποτιμήθηκε σε 215,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021 και προβλέπεται να αυξηθεί με CAGR 8,5% σε 323,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2026. Η Ασία-Ειρηνικός δημιούργησε τη μερίδα του λέοντος στα έσοδα το 2021 με 109,4 δισεκατομμύρια δολάρια , σχεδόν διπλάσια από τη Βόρεια Αμερική, στις η δεύτερη υψηλότερη περιοχή. Τα παιχνίδια είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία περιεχομένου M&E που καταναλώνει δεδομένα, μετά το βίντεο και τις επικοινωνίες.
 • Το VR συνεχίζει να είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα M&E, αν και από μια σχετικά μικρή βάση. Οι παγκόσμιες δαπάνες για εικονική πραγματικότητα αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση το 2021 σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μετά από αύξηση 39% το 2020. Η ανάπτυξη μεταξύ 2021 και 2026 αναμένεται σε CAGR 24%, φέρνοντας το τμήμα στα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το περιεχόμενο τυχερών παιχνιδιών είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στα έσοδα από την εικονική πραγματικότητα, δημιουργώντας 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021. Αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, 85% των συνολικών εσόδων VR.
 • Ο πολλαπλασιασμός της διαφήμισης στον ψηφιακό κόσμο τον έχει καταστήσει κυρίαρχη κατηγορία στον κλάδο. Μετά από μια πτώση σχεδόν 7% το 2020, η διαφήμιση αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 22,6% το 2021 στα 747,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Καθοδηγούμενη σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ψηφιακή τεχνολογία, η διαφήμιση αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 6,6% έως το 2026. Τα έσοδα από τις διαφημίσεις στο Διαδίκτυο φαίνεται να αυξάνονται ακόμη πιο γρήγορα, αυξάνοντας στο 9,1% CAGR. Το 2026, η διαφήμιση προβλέπεται να είναι μια αγορά 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και η μεγαλύτερη ροή εσόδων M&E, ξεπερνώντας τις καταναλωτικές δαπάνες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Μετά από ανάπτυξη 35,4% το 2020. Τα βίντεο over-the-top (OTT) αυξήθηκαν ακόμη 22,8% το 2021, φέρνοντας έσοδα σε 79,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων OTT θα επιβραδυνθεί ελαφρά. αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 7,6% έως το 2026, αυξάνοντας τα έσοδα σε 114,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
 • Η παραδοσιακή τηλεόραση, πολιορκημένη από τον ανταγωνισμό από τις υπηρεσίες ροής OTT, εξακολουθεί να παράγει σημαντικά έσοδα, αλλά η αδυσώπητη πτώση της θα συνεχιστεί, με τα παγκόσμια έσοδα να αναμένεται να συρρικνωθούν σε -0,8% CAGR από 231 δισεκατομμύρια USD το 2021 σε 222,1 δισεκατομμύρια USD το 2026.
 • Τα παγκόσμια έσοδα ταινιών ανακάμπτουν, αντιστρέφοντας τις απώλειες που προκλήθηκαν από την πανδημία και αναμένεται να φτάσουν σε νέο υψηλό των 46,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2023. Τα έσοδα από τα εισιτήρια αναμένεται να φτάσουν τα 49,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2026 από 20,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021, CAGR 18,9 %. Η Κίνα ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε η μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο το 2020 και αναμένεται να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα μέχρι το 2026.
 • Τα έσοδα από ζωντανή μουσική αναμένεται να ξεπεράσουν επίπεδα πριν από την πανδημία το 2024. Οι συνδρομές ψηφιακής ροής μουσικής οδηγούν την ανάπτυξη στη βιομηχανία ηχογραφημένης μουσικής, όπου τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν από 36,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 45,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.
 • Η ανάπτυξη περιεχομένου τροφοδοτεί τη μαζική κατανάλωση δεδομένων: 2,6 εκατομμύρια petabyte (PB) δεδομένων καταναλώθηκαν το 2021 και αναμένεται να αυξηθούν με CAGR 26% για να φτάσουν τα 8,1 εκατομμύρια PB έως το 2026. Το παιχνίδι θα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος καταναλωτής δεδομένων κατά τη διάρκεια την προβλεπόμενη περίοδο, με αναμενόμενο CAGR 29,6%. Τα κινητά τηλέφωνα θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία συσκευών μεταξύ 2021 και 2026, με CAGR 28,8% και αναμένεται να οδηγήσει την κατανάλωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από 1,1 εκατομμύρια PB σε 3,8 εκατομμύρια PB.

Ουσιαστικά, αυτό που αναδεικνύεται ως τάση της αγοράς για M&E είναι ότι δισεκατομμύρια επιλογές καταναλωτών σχετικά με το πού θα επενδύσουν τον χρόνο τους τροφοδοτούν τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας και οδηγούν τις τάσεις. Ουσιαστικά, βλέπουμε την εμφάνιση μιας παγκόσμιας βάσης χρηστών M&E για τα επόμενα χρόνια, η οποία είναι νεότερη, πιο ψηφιακή και πιο streaming και gaming από τον τρέχοντα πληθυσμό χρηστών. Αυτό διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

5

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το αρχικό περιεχόμενο. Για να συνεχίσετε να το διαβάζετε, ανοίξτε το αρχικό έγγραφο εδώ.

Αντίκρουση

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA δημοσιεύστε αυτό το περιεχόμενο στο 08 Νοεμβρίου 2022 και φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Διανέμεται από το Public, χωρίς επεξεργασία και αναλλοίωτη, στις 08 Νοεμβρίου 2022 22:36:52 UTC.

Publicnow 2022

Όλα τα νέα για το IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT SPA

Πωλήσεις 2022 157 Μ
158 Μ
158 Μ
Καθαρά έσοδα 2022 11,5 Μ
11,6 Μ
11,6 Μ
Καθαρό χρέος 2022 28,7 Μ
28,9 Μ
28,9 Μ
Αναλογία P/E 2022 3,87x
Απόδοση 2022
κεφαλαίο 44,3 Μ
44,7 Μ
44,7 Μ
EV / Πωλήσεις 2022 0,47x
EV / Πωλήσεις 2023 0,46x
Αριθμός εργαζομένων 124
Δωρεάν ιστιοπλοΐα 20,7%

Γραφικά IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT SPA
Διάρκεια:

Περίοδος :

Τεχνική Ανάλυση χάρτη Iervolino & Lady Bacardi Entertainment SpA | MarketScreener

Τάσεις Τεχνικής Ανάλυσης IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT SPA

Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμος Μακροπρόθεσμα
Τάσεις αρκούδες Ουδέτερος Ουδέτερος

Εξέλιξη της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων

πουλάω

Αγοράζει

Μέση συναίνεση ΕΚΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
Αριθμός αναλυτών 1
Τελευταία τιμή κλεισίματος 1,27 €
Μέση τιμή στόχου 3,05 €
Διάδοση / Μέσος στόχος 140%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *